+123456789

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van onderwijsteam en ouders zitting hebben voor de periode van 2 jaar. Middels deze raad kan onder andere invloed worden uitgeoefend op het beleid van de school. Deze invloed bestaat uit een advies- en een instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een even groot ouder – als personeelsdeel met stemrecht. Daarnaast is het mogelijk dat een aantal ouders zogenaamd schaduw lid zijn; dat zijn leden zonder stemrecht. De leden van de MR worden jaarlijks gekozen door de ouders en hebben minstens twee jaar zitting in de MR. Samen toetsen zij het beleid van de directie. Hierbij hangt het van het onderwerp af wie er advies – dan wel instemmingsrecht heeft. Dat zal de ene keer het ouderdeel de andere keer het personeelsdeel zijn.

De MR van KBS de Delta bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur is adviserend lid. Het reglement, dat als leidraad voor de MR dient, is overgenomen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.Periodiek vergadert de MR over onderwerpen betreffende de scholengroep en van de school. De vergaderdata staan vermeld op de jaarkalender. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar.De identiteit van de school dient gerespecteerd te worden, wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) aan onze school onderwijs laten volgen. Dit geldt ook als voorwaarde om in de MR gekozen te kunnen worden.

Leden:

Jan Willem Meijer, leerkracht groep 6 en voorzitter

Katinka Hoogeman, leerkracht groep 3 en secretaris

Lasinda Genaro, oudergeleding

Justine Lont, oudergeleding