+123456789

Missie

Missie
Voor álle medewerkers op De Delta geldt: grote betrokkenheid bij en vooral ook, in gezamenlijkheid, stáán voor school en kinderen. Daarbij horen niet alleen duidelijke afspraken voor de medewerker om mee te werken (één lijn in de school), maar ook mogelijkheden aangeboden krijgen om zich, in het kader van onderwijskundige en pedagogische doelstellingen (schoolconcept) op eigen vakgebied en/of specialisatie te ontplooien. Uitgangspunten voor verwezenlijking en optimalisering van ons onderwijskundig en pedagogisch handelen de komende vier jaren.

Voor de medewerkers betekent dit:

 • Er is een heldere communicatiestructuur én cultuur bij team én schoolleiding.
  De “werkvloer” is nadrukkelijk én actief betrokken bij het schoolbeleid waar de schoolleider eindverantwoordelijk voor is; primair proces staat daarbij centraal.
 • De schoolleiding faciliteert, stimuleert, waardeert; de schoolleider moet zich meer opstellen als onderwijskundig leider en in die hoedanigheid leerkrachten coachen.
 • Alle medewerkers ontwikkelen zich verder om te voldoen aan de competenties in het kader van de wet BIO.
 • De gesprekkencyclus (IPB) wordt ingezet om een ieder maximale mogelijkheden tot ontplooiing te bieden.
 • De individuele ontwikkeling van teamleden (POP) is gerelateerd aan het schoolconcept, met andere woorden: nascholing draagt tevens bij aan verdere schoolontwikkeling.
 • De school is, als lerende organisatie (team is kritisch en signalerend), een plek met ontwikkeling en professionalisering van álle geledingen (leerkrachten, assistenten, intern begeleider, schoolleider).
 • Deze individuele ontwikkeling wordt verwoord in ieders bekwaamheidsdossier (zie: wet BIO).
 • Taak- en functiestructuur en de respectievelijke inhoud daarvan zijn helder binnen de school (wie doet wat?).
 • Taakbeleid is gericht op evenwichtigheid en vooral ook benutten van talent.
 • Middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet; mogelijkheden tot “handen in de klas,” gekoppeld aan effectief handelen, worden zo effectief mogelijk benut.

Voor de kinderen betekent dit:

 • Een veilige en warme omgeving creëren waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien.
 • Het welbevinden en de weerbaarheid van kinderen bevorderen en bestrijden van pestgedrag en agressie. In dit kader: onderling respect vergroten.
 • Er is een duidelijke structuur in de school, zowel organisatorisch, onderwijskundig als pedagogisch (één lijn).
 • Op onderwijskundig en pedagogisch gebied wordt het beste uit het kind gehaald, inspelend op diens onderwijsbehoefte.
 • Het kind krijgt effectieve instructie, met efficiënt gebruik van leertijd.
 • Het zelfstandig werken wordt bevorderd.
 • Het positief zelfbeeld van het kind staat centraal en het leerkracht-handelen is daarop gericht.
 • De groepen zijn zo ingedeeld / georganiseerd, dat het kind zo veel mogelijk kan profiteren van het leerkracht – handelen.
 • Er is consequent leerkrachtgedrag (één lijn) door de school waardoor de kinderen zich gaan houden aan de regels.

Onze leerlingenpopulatie zal blijven fluctueren in aantal, maar ook in samenstelling. Daar moeten wij antwoorden op blijven zoeken en vinden. Nascholing van het team, effectief maken van schoolstructuren en organisatie, adaptief onderwijs, effectief gebruik van leertijd, het zijn allemaal zaken die de onderwijskundige en pedagogische kwaliteit van onze school verder moeten optimaliseren. Tevens streven wij ernaar de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school, mede ook om hen te kunnen helpen bij het opvoeden / begeleiden van hun kinderen zodat die zich, op hun niveau, goed kunnen ontwikkelen.

Zelfevaluatie, hierbij mede gekeken naar het inspectierapport van mei 2007, zal in de komende periode aan de orde zijn en blijven om de kwaliteit van de integrale leerlingenzorg op groep- en schoolniveau te verbeteren waar nodig. Cyclisch bezig zijn met evaluaties (Plan Do Check Act – PDCA cirkel) maakt daar deel van uit. Gebruik van meetinstrumenten ook. Met andere woorden: de school bepaalt systematisch en regelmatig de kwaliteit van haar onderwijs en plant op basis daarvan een verbetertraject.